ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดวันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.) ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
 
 

 

 

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4089 email: hazspecialist@diw.mail.go.th