ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้สมัครสอบ

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอ ยกเลิก การทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ หรือจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ซึ่งจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบในภายหลัง


เรียน ผู้ประกอบการ

   เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19    จึงขอแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะดังนี้


การยื่นเอกสาร :
   ยื่นเอกสารทั้งหมดทางอีเมล hazspecialist@diw.mail.go.th โดยดูรายละเอียดได้ที่   รายละเอียด คลิก


      ระบบการทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.4) เปิดให้บุคลากรเฉพาะฯ เข้าทำรายงานแล้ว ในระหว่างเดือน มกราคม - เดือนเมษายน 2563

"เข้าสู่ระบบการทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.4)" •   แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รายละเอียด คลิก
 • ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการชำระเงิน ให้ติดต่อ กลุ่มการเงิน สำนักงานเลขานุการกรม 02-202-4036 ในเวลาราชการ
 • การทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ประจำปี ระบบการรายงานฯ ประจำปีจะเปิดให้ดำเนินการ ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. ของปีถัดไป หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถส่งรายงานได้ โดยตามกฎหมายกำหนดให้ส่งทางอิเลคทรอนิกส์เท่านั้น
 • การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 •  
   

   

   

  คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th