ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขยายเวลาการจัดทำรายงานความปลอดภัยประจำปี พ.ศ.2556 จนถึง สิ้นเดือน เมษายน พ.ศ.2557

- หากไม่สามารถเข้าระบบจัดทำรายงานประจำปีได้ ให้จัดทำในปีถัดไป

- ผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบขอให้นำหลักฐานการชำระเงิน ไปติดต่อที่กองคลัง ชั้น 1

- ขณะนี้คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายมีจำหน่ายแล้วที่ กองคลัง ชั้น 1 ห้อง 104
 
 
 • เปิดรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป
 • ค่าธรรมเนียมในการสอบ 200 บาท/ครั้ง (ชำระก่อนเลือกรอบทดสอบ)
 • เปิดสอบวัดความรู้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป
 • เปิดสอบรอบละ 20 ท่าน ณ ห้อง 204 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 กทม.
 • รอบสอบวันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10:00.-12:00น./13:00.-15:00น.)

   

   

  คณะกรรมการจัดสอบฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4089 email: hazspecialist@diw.mail.go.th