ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การเก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย"
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น.
ผ่านทางโปรแกรม ZOOM
(รับบุคลากรเฉพาะฯ ที่ประจำสถานที่เก็บแล้ว จำนวน 100 คน)
 
ลงทะเบียน คลิก

เรียน ผู้สมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

    กองบริหารจัดการวัตถุอันตรายกำหนดจัดสอบรอบพิเศษ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ โดย เป็นการสอบแบบใช้กระดาษข้อสอบ

   วันสอบ : วันที่ 24 / 30 / 31 กรกฎาคม 2563
    เวลา : รอบเช้าเวลา 10.00-12.00 น. (เข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 9.15 น.)
            : รอบบ่ายเวลา 13.00-15.00 น. (เข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 12.15 น.)
   สถานที่ : ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. ถ้าประสงค์ย้ายรอบสอบให้ เร็วขึ้น จากวันที่ 6 – 28 สิงหาคม 2563   คลิก

2. ผูู้สมัครที่ถูกยกเลิกรอบสอบตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 จากสถานการณ์ Covid-19   คลิก

3. ต้องการสมัครสอบเพิ่มเติม   คลิก

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบทดสอบให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป **

เรียน ผู้สมัครสอบ

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอ ยกเลิก การทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตั้งแต่
- วันที่ 24 มีนาคม 2563 - วันที่ 12 มิถุนายน 2563
- วันที่ 22 - 23 และวันที่ 26 มิถุนายน 2563
- วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563

หรือจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ซึ่งจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบในภายหลัง


ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 •   แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รายละเอียด คลิก
 • ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการชำระเงิน ให้ติดต่อ กลุ่มการเงิน สำนักงานเลขานุการกรม 02-202-4036 ในเวลาราชการ
 • การทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ประจำปี ระบบการรายงานฯ ประจำปีจะเปิดให้ดำเนินการ ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. ของปีถัดไป หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถส่งรายงานได้ โดยตามกฎหมายกำหนดให้ส่งทางอิเลคทรอนิกส์เท่านั้น
 • การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 •  
   

   

   

  คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th