ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์
      ขณะนี้ ระบบการทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.4) เปิดให้บุคลากรเฉพาะฯ เข้าทำรายงานแล้ว ในระหว่างเดือน มกราคม - 31 มีนาคม 2562

"เข้าสู่ระบบการทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.4)"


   กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดเปิดการทดสอบวัดความรู้หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย เพิ่มเติม
ใน วันอังคารที่ 12 และ 19 มีนาคม 2562 รวม 4 รอบ โดยผู้ที่จะเข้าทดสอบฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการวัตถุอันตราย ที่มีลักษณะดังนี้

 1. สถานประกอบการวัตถุอันตรายที่แจ้งมีบุคลากรเฉพาะแล้ว ต่อมาบุคลากรเฉพาะแจ้งลาออกหรือยกเลิกการเป็นบุคลากรเฉพาะ และยังไม่สามารถหาบุคลากรเฉพาะทดแทนได้ ภายใน 90 วันตามที่กฎหมายกำหนด
  2. สถานประกอบการวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด และ อยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เช่น การแจ้ง วอ./อก.5 การอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองฯ เป็นต้น
      ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบฯ ในวัน เวลาดังกล่าว หรือได้เลือกรอบทดสอบไว้แล้ว และต้องการเลื่อนรอบทดสอบฯ ข้างต้น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าทดสอบหลักสูตร ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย เพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นต่อไป
(ต้องแจ้งเลื่อนรอบทดสอบฯ ก่อนรอบทดสอบเดิมไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์)

   <<download แบบแจ้งความประสงค์เข้าทดสอบรอบพิเศษ มค>>

 •   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่แจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบแล้ว เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ รายละเอียด คลิก
 •   แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รายละเอียด คลิก
 • ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการชำระเงิน ให้ติดต่อ กลุ่มการเงิน สำนักงานเลขานุการกรม 02-202-4036 ในเวลาราชการ
 • การทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ประจำปี ระบบการรายงานฯ ประจำปีจะเปิดให้ดำเนินการ ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. ของปีถัดไป หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถส่งรายงานได้ โดยตามกฎหมายกำหนดให้ส่งทางอิเลคทรอนิกส์เท่านั้น
 • การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 •  
   

   

   

  คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th