ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดเปิดการทดสอบวัดความรู้หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย เพิ่มเติม
ในวันอังคารที่ 4 และ 18 กันยายน 2561 รวม 4 รอบ โดยผู้ที่จะเข้าทดสอบฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการวัตถุอันตราย ที่มีลักษณะดังนี้

 1. สถานประกอบการวัตถุอันตรายที่แจ้งมีบุคลากรเฉพาะแล้ว ต่อมาบุคลากรเฉพาะแจ้งลาออกหรือยกเลิกการเป็นบุคลากรเฉพาะ และยังไม่สามารถหาบุคลากรเฉพาะทดแทนได้ ภายใน 90 วันตามที่กฎหมายกำหนด
  2. สถานประกอบการวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด และ อยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เช่น การแจ้ง วอ./อก.5 การอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองฯ เป็นต้น
      ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบฯ ในวัน เวลาดังกล่าว หรือได้เลือกรอบทดสอบไว้แล้ว และต้องการเลื่อนรอบทดสอบฯ ข้างต้น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าทดสอบหลักสูตร ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย เพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นต่อไป
(ต้องแจ้งเลื่อนรอบทดสอบฯ ก่อนรอบทดสอบเดิมไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์)

   <<download แบบแจ้งความประสงค์เข้าทดสอบรอบพิเศษ กย.>>

 •   แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รายละเอียด คลิก
 • ในกรณีที่ท่านต้องการใบรับเงินค่าสมัครสอบ (200 บาท) ที่ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้นำหลักฐานการชำระเงินฉบับจริง จากธนาคารกรุงไทยมาติดต่อขอรับได้ที่ กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ ไม่มีบริการจัดส่งใบเสร็จฯ ทางไปรษณีย์ และออกให้ในชื่อของผู้สมัครสอบเท่านั้น ไม่สามารถออกเป็นชื่ออื่น ๆ ได้
 • การทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ประจำปี ระบบการรายงานฯ ประจำปีจะเปิดให้ดำเนินการ ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. ของปีถัดไป หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถส่งรายงานได้ โดยตามกฎหมายกำหนดให้ส่งทางอิเลคทรอนิกส์เท่านั้น
 • การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 •  
   

   

   

  คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th