ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

     ข่าวประชาสัมพันธ์
      ขอเชิญบุคลากรเฉพาะที่ปฏิบัติงานประจําสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแล้ว เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานด้านวัตถุอันตราย ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบอลลูม โรงแรมเดอะเดวิส กรุงเทพ สุขุมวิท ซอย ๒๔ ลงทะเบียน

      ระบบการทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.4) เปิดให้บุคลากรเฉพาะฯ เข้าทำรายงานแล้ว ในระหว่างเดือน มกราคม - เดือนมีนาคม 2563

"เข้าสู่ระบบการทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.4)" • ประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากรเฉพาะที่ต้องการทำงาน  รายละเอียด คลิก
 •   เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ รายละเอียด คลิก
 •   แนวปฏิบัติการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ รายละเอียด คลิก
 • ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการชำระเงิน ให้ติดต่อ กลุ่มการเงิน สำนักงานเลขานุการกรม 02-202-4036 ในเวลาราชการ
 • การทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ประจำปี ระบบการรายงานฯ ประจำปีจะเปิดให้ดำเนินการ ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. ของปีถัดไป หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถส่งรายงานได้ โดยตามกฎหมายกำหนดให้ส่งทางอิเลคทรอนิกส์เท่านั้น
 • การทดสอบวัดความรู้ฯ เปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ (10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
 •  
   

   

   

  คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th