ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

แบบฟอร์มต่างๆ

****สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่...ห้องสารพันทันใจ ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ.ส่งไปรษณีย์มาที่... กลุ่มกำกับดูแลผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะฯ (แบบ บฉ.1) ตัวอย่างการกรอกแบบ บฉ.1
เอกสารประกอบการพิจารณา

การแจ้งขอจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ (แบบ บฉ.2)
เอกสารประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th