บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ความรู้ที่ใช้ในการเข้าทดสอบ

 • ประกาศ อก.การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ กรอ.รับผิดชอบ 2551 (.pdf)

 • ประกาศ อก.การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะฯ 2551 (.pdf)

 • ประกาศ กรอ. หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะฯ 2565 (.pdf)

 • ประกาศ กรอ. คู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 2550 (.pdf)

 • E-learning ความปลอดภัยการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

 • E-Learning การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษา

 • คู่มือการจำแนกประเภทวัตถุอันตรายเพื่อการเก็บรักษา ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
        ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (พ.ศ. 2556-2560)

 • กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th