ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ความรู้ที่ใช้ในการเข้าทดสอบ

 • ประกาศ กรอ. เรื่อง การทดสอบวัดความรู้เพื่อจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ
          ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2553

 • ประกาศ อก.การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ กรอ.รับผิดชอบ 2551 (.pdf)

 • ประกาศ อก.การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะฯ 2551 (.pdf)

 • ประกาศ กรอ. หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะฯ 2551 (.pdf)

 • ประกาศ กรอ. คู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 2550 (.pdf)

 • E-learning ความปลอดภัยการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

 • Download ไฟล์การเรียนรู้ (442MB) เพื่อนำไปศึกษาเตรียมสอบ

 • คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th