ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ผลคะแนนการทดสอบรอบพิเศษ

- กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนและรอบสอบให้ถูกต้อง หากท่านกรอกข้อมูลไว้ผิด
  ระบบจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลของท่านได้


เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาเลือกรอบสอบ
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th