บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ผลคะแนนการทดสอบรอบพิเศษ

- กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนและรอบสอบให้ถูกต้อง หากท่านกรอกข้อมูลไว้ผิด ระบบจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลของท่านได้


เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาเลือกรอบสอบ
รอบสอบ 20 มี.ค. 67 เวลา 10:00-12:00
รอบสอบ 20 มี.ค. 67 เวลา 13:00-15:00

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th