ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 
     แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6  
ควรเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อผู้มาทดสอบ แผนที่กรมโรงงาน

ดู กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th