บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 
     แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6  
ควรเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อผู้มาทดสอบ แผนที่กรมโรงงาน

ดู กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th