ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 
ถาม-ตอบ เรื่องบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย

ถาม-ตอบ เรื่องบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย

การเก็บรักษาวัตถุอันตราย

ถาม     สถานประกอบการต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ เมื่อไหร่ ?

ตอบ     ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ      รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑

          มีผลใช้บังคับวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

ถาม     ใครบ้างต้องดำเนินการจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ ?

ตอบ    ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้ผู้ที่ต้องดำเนินการจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ ได้แก่   ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ซึ่งหมายถึง ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย      ไม่รวมวัตถุอันตรายที่เก็บในภาชนะบรรจุที่เป็นแท็งก์ (Tank) ไซโล (Silo) ภาชนะบรรจุก๊าซเหลวเย็นจัด

ถาม     สถานประกอบการวัตถุอันตรายลักษณะใด ต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ ?

ตอบ    ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หมวด ๑ ข้อ ๔ กำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายที่มีลักษณะ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

          ๑) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ปริมาณรวมตั้งแต่     ๑,๐๐๐ เมตริกตันต่อปีขึ้นไป

          ๒) ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

          ๓) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์            และวัตถุเปอร์          ออกไซด์

ถาม      กรณีมีการใช้วัตถุอันตรายตามข้อ ๓) โดยใช้ในห้องแล็บ ไม่มีเก็บรักษาในคลังสินค้า (Warehouse)        จะต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ หรือไม่ ?

ตอบ    ไม่ต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ แต่หากมีการเก็บไว้ในคลังสินค้าต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ

ถาม     ผู้ที่ประสงค์จะเป็นบุคลากรเฉพาะฯ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างฯ

ตอบ    มีคุณสมบัติ ดังนี้

          ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่กำหนดให้เรียนวิชาเคมีไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต หรือ          สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณ์หน้าที่รับผิดชอบการเก็บ    รักษาวัตถุอันตรายไม่น้อยกว่า ๓ ปี

          ๒) ต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน          อุตสาหกรรมกำหนดได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

ถาม     สมัครสอบวัดความรู้หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายได้อย่างไร ?

ตอบ       กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดให้สมัครสอบทาง http://hazexam.diw.go.th/index.asp

ถาม     เมื่อชำระค่าสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยแล้ว หากต้องการใบเสร็จรับเงินต้องทำอย่างไร ?

ตอบ    ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาเปลี่ยนเป็นใบรับเงินได้ที่กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ชั้น ๑) ได้ในวันและเวลาราชการ

ถาม     เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว สามารถเลือกวัน และเวลาสอบได้ทันทีหรือไม่ ?

ตอบ    ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การทดสอบวัดความรู้หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษา    วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบกำหนดให้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกวันและเวลาสอบ      ได้ภายหลัง ๒ วันทำการนับจากวันที่ชำระค่าสมัครสอบ

ถาม     เมื่อสอบผ่านและจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะฯ แล้ว มีอายุกี่ปี และต้องต่ออายุหรือไม่ ?

ตอบ    หลังจากได้รับการจดทะเบียนแล้ว ไม่มีกำหนดหมดอายุ ยกเว้น กรณีการขาดคุณสมบัติหรือบกพร่อง        ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๐ ของประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง       มีบุคลากร การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่         กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑         จะถูกยกเลิกการจดทะเบียนได้

ถาม     บุคลากรเฉพาะฯ ๑ คน จะประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายได้กี่แห่ง ?

ตอบ       บุคลากรเฉพาะฯ ๑ คน ประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายได้ ๑ แห่งเท่านั้น แต่ใน ๑ แห่ง สามารถ    มีบุคลากรเฉพาะฯ ได้มากกว่า ๑ คน   

ถาม     ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้ารับการทดสอบ ?

ตอบ    ๑) ศึกษาจากคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์     สำนักควบคุมวัตถุอันตราย หรือซื้อได้ที่กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถาม     ข้อสอบมีทั้งหมดกี่ข้อ ต้องสอบได้เท่าใด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ ?

ตอบ    ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมี ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) ต้องสอบได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนนจึงจะถือว่าผ่าน     เกณฑ์การทดสอบ

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th