บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 
ถาม-ตอบ เรื่องบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย

ถาม-ตอบ เรื่องบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย

การเก็บรักษาวัตถุอันตราย

ถาม     สถานประกอบการต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ เมื่อไหร่ ?

ตอบ     ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

ถาม     ใครบ้างต้องดำเนินการจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ ?

ตอบ    ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้ผู้ที่ต้องดำเนินการจัดให้มี
บุคลากรเฉพาะฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ซึ่งหมายถึง ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย ไม่รวมวัตถุอันตรายที่เก็บในภาชนะบรรจุที่เป็น
แท็งก์ (Tank) ไซโล ภาชนะบรรจุก๊าซเหลวเย็นจัด

ถาม     สถานประกอบการวัตถุอันตรายลักษณะใด ต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ ?

ตอบ    ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หมวด ๑ ข้อ ๔ กำหนดให้สถานประกอบการ
วัตถุอันตรายที่มีลักษณะ
ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

          ๑) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ปริมาณรวมตั้งแต่     ๑,๐๐๐ เมตริกตันต่อปีขึ้นไป

          ๒) ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

          ๓) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์

ถาม      กรณีมีการใช้วัตถุอันตรายตามข้อ ๓) โดยใช้ในห้องแล็บ ไม่มีเก็บรักษา
ในคลังสินค้า (
Warehouse) จะต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ หรือไม่

ตอบ    ไม่ต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะฯ แต่หากมีการเก็บไว้ในคลังสินค้าต้องจัดให้มี
บุคลากรเฉพาะฯ

ถาม     ผู้ที่ประสงค์จะเป็นบุคลากรเฉพาะฯ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างฯ

ตอบ    มีคุณสมบัติ ดังนี้

          ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรกำหนดให้เรียนวิชาเคมีไม่น้อยกว่าแปดหน่วยกิต หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีประสบการณ์หน้าที่ประจำรับผิดชอบการเก็บรักษาสารเคมีหรือวัตถุอันตรายรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี
          ๒)ผ่านการทดสอบวัดความรู้ และผลการทดสอบวัดความรู้ยังไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้

ถาม     สมัครสอบวัดความรู้หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายได้อย่างไร ?

ตอบ       กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดให้สมัครสอบทาง http://opms3.diw.go.th/hazexam2565/jsp/login.jsp

ถาม     เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว หากต้องการใบเสร็จรับเงินต้องทำอย่างไร ?

ตอบ    ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง ที่ http://epayment.cgd.go.th คลิกเลือก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” แล้วระบุ “เลขที่ใบแจ้งการชำระ” และ “รหัสอ้างอิง (Ref.) 1” ทั้งนี้ เอกสารใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (Original) จะสั่งพิมพ์ออกจากระบบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ถาม     เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว สามารถเลือกวัน และเวลาสอบได้ทันทีหรือไม่ ?

ตอบ    หลังชำระเงินประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านจะได้รับข้อความยืนยันสถานะการชำระเงินทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วจึงเลือกรอบสอบที่    http://hazexam.diw.go.th/reserve.asp  (กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลแจ้งสถานะการชำระเงินทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านตรวจสอบสถานะการชำระเงินที่ ระบบรับสมัครสอบบุคลากรเฉพาะ ---->เมนู สถานะการสมัครสอบ --->ตรวจสอบสถานะชำระเงิน

ถาม     เมื่อสอบผ่านและจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะฯ แล้ว มีอายุกี่ปี และต้องต่ออายุหรือไม่ ?

ตอบ    หลังจากได้รับการจดทะเบียนแล้ว ไม่มีกำหนดหมดอายุ ยกเว้น กรณีที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจยกเลิกหนังสือรับรองการจดทะเบียนได้
          ๑)ภายหลังการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน พบว่าผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ ขาดคุณสมบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงาน ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๑ ข้อ ๕
          ๒) ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายในส่วนที่เกี่ยวกับ การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

ถาม     บุคลากรเฉพาะฯ ๑ คน จะประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายได้กี่แห่ง ?

ตอบ       บุคลากรเฉพาะฯ ๑ คน ประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายได้ ๑ แห่งเท่านั้น แต่ใน ๑ แห่ง สามารถมีบุคลากรเฉพาะฯ ได้มากกว่า ๑ คน

ถาม     ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้ารับการทดสอบ ?

ตอบ    ๑) ศึกษาจากคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย หรือซื้อได้ที่กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
            ๒) ดูเพิ่มเติมได้ที่กฎหมายและความรู้ที่ใช้ในการทดสอบ คลิก

ถาม     ข้อสอบมีทั้งหมดกี่ข้อ ต้องสอบได้เท่าใด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ ?

ตอบ    ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมี ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐ คะแนน) ต้องสอบได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนนจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ    

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th