ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ข้อมูลสถานประกอบการ / ข้อมูลบุคลากรเฉพาะ


  • รายชื่อสถานประกอบการที่แจ้งมีบุคลากรเฉพาะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
  • รายชื่อผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน บฉ3 (ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2564)
  • คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
    ติดต่อ โทร. 02-430-6308 ต่อ 1710 โทรสาร. - email: hazspecialist@diw.mail.go.th