ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ข้อมูลบุคลากรเฉพาะ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562


  • รายชื่อสถานประกอบการที่แจ้งมีบุคลากรเฉพาะ
  • รายชื่อผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน บฉ3
  • คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
    ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th