บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ข้อมูลสถานประกอบการ / ข้อมูลบุคลากรเฉพาะ


  • รายชื่อสถานประกอบการที่แจ้งมีบุคลากรเฉพาะ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567)
  • รายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567)
  • กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
    โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th