บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

  • หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

  • กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
    โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th