ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 
 
กรุณาอ่านก่อนเลือกรอบเข้าทดสอบ
* เลือกรอบเข้าทดสอบได้ เฉพาะผู้สมัครสอบที่ถูกยกเลิกรอบสอบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19*
** หากเลือกรอบเข้าทดสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรอบทดสอบดังกล่าวได้ **
 
 
กรุณาแจ้งข้อมูลของท่าน ทั้ง 2 ช่อง
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :(13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
หมายเลขชำระเงินของท่าน : (Ref.No. เช่น 100001 หากไม่ทราบ Click)
 

ปัญหาการใช้งานระบบ บฉ. ติดต่อ 02-430-6316 ต่อ 2505 หรือ 09 1756 7913 หรือ


คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 02-430-6308 ต่อ 1710 โทรสาร. - email: hazspecialist@diw.mail.go.th