บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 
   

      รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.6)


- เข้าทำรายงานฯ โดยใช้ login และ Password ของ บุคลากรเฉพาะฯ (บฉ.)
ที่ได้รับพร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ
- รับรองรายงานฯ โดยใช้ login และ Password ของ บริษัทฯ (คม.)
ที่ได้รับพร้อมหนังสือแจ้งมีบุคลากรเฉพาะฯ

  หากลืมรหัสผ่าน ให้กดที่ “ลืมรหัสผ่าน” คลิก

ขั้นตอนการดำเนินการและการเข้าทำรายงาน บฉ.6

1) บุคลากรเฉพาะกรอกข้อมูลในระบบรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.6)
*หากมีข้อสงสัยการกรอกข้อมูลรายงาน บฉ.6 โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710
หรืออีเมล hazspecialist@diw.mail.go.th
*หากมีข้อสงสัยการใช้งานระบบ บฉ.6 ติดต่อกลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 4
โทร. 0 2430 6316 ต่อ 2505, 2514, 2518

2) ผู้รับรองรายงานตรวจสอบรายงานที่บุคลากรเฉพาะทำ
ถ้าไม่มีแก้ไขกด “รับรองรายงานฯ” และ “ส่งรายงานฯ”
สถานะการส่งรายงาน บฉ.6 จะขึ้นว่า “ถูกส่งไป กรอ. แล้ว” ถือว่าเสร็จสิ้นการส่งรายงาน บฉ.6

*** กฎหมายกำหนดให้ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ***


หัวข้อที่ต้องรายงานประจำปี


เข้าสู่เว็บไซต์ iSingleForm คลิกขั้นตอนการทำรายงานประจำปีของบุคลากรเฉพาะ คลิก

ขั้นตอนการรับรองและส่งรายงานของผู้รับรองรายงาน (สถานประกอบการ)คลิก


 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th