ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 
   


เนื่องจากระบบรายงาน บฉ.4 ขัดข้องในวันพฤหัสที่ 21 มกราคม 2564

      จึงขอให้ผู้ที่จัดส่งรายงาน บฉ.4 ในวันดังกล่าว ส่งรายงานอีกครั้ง
                           จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
                ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                            กรมโรงงานอุตสาหกรรม
                     ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564

      รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.4)


เปิดให้บุคลากรเฉพาะฯ เข้าทำรายงานฯ ในระหว่างเดือนมกราคม – 31 มีนาคม 2564


       - เข้าทำรายงานฯ โดยใช้ login และ Password ของ บุคลากรเฉพาะ ที่ได้รับพร้อมใบขึ้นทะเบียน บฉ.3
       - รับรองรายงานฯ โดยใช้ login และ Password ของ บริษัทฯ ที่ได้รับพร้อมหนังสือแจ้งตอบ บฉ.1

หากลืมรหัสผ่าน ให้กดที่ “ลืมรหัสผ่าน”


                  ขั้นตอนการดำเนินการ และการเข้าทำรายงานได้แจ้งไว้ใน
1. คู่มือการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (แบบ บฉ.4)  (Download)
2. เอกสารประกอบการสัมมนา เรือ่ง การทำรายงานฯ (แบบ บฉ.4)  (Download)


ผู้รับรองรายงานต้องกด “รับรองรายงานฯ” และ “ส่งรายงานฯ”
สถานะการส่งรายงาน บฉ.4 จะขึ้นว่า “ถูกส่งไป กรอ. แล้ว” ถือว่าเสร็จสิ้นการส่งรายงาน บฉ.4


   *** ตามกฎหมายกำหนดให้ส่งทางอิเลคทรอนิกส์เท่านั้น หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถส่งรายงานได้ ***


        บทลงโทษ : ตามมาตรา 71 และ 72 ของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
มาตรา 71 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 72 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                        ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของวัตถุอันตรายที่มีการจัดเก็บ

ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าใช้ระบบ :
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
         
[ลืมรหัสผ่าน]
 
กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน กรุณาระบุรหัสผ่านใหม่ด้านล่าง 2 ครั้ง
รหัสผ่านใหม่ :
ป้อนอีกครั้ง :

 

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th