บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 
   

      รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.6)


ด้วยมีการปรับปรุงระบบการรายงานความปลอดภัย
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.6) ใหม่
ขอให้บุคลากรเฉพาะฯ เตรียมข้อมูลเพื่อทำรายงาน บฉ.6

ยังไม่เปิดระบบการเข้าทำรายงาน
"หากเปิดระบบการทำรายงานประจำปีจะมีอีเมลแจ้ง บฉ. /
ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย /
ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บบุคลากรเฉพาะ"
 

คำถามที่พบบ่อย คลิก


       - เข้าทำรายงานฯ โดยใช้ login และ Password ของ บุคลากรเฉพาะ ที่ได้รับพร้อมใบขึ้นทะเบียน บฉ.4
       - รับรองรายงานฯ โดยใช้ login และ Password ของ บริษัทฯ ที่ได้รับพร้อมหนังสือแจ้งตอบ บฉ.5

หากลืมรหัสผ่าน ให้กดที่ “ลืมรหัสผ่าน”

ขั้นตอนการดำเนินการและการเข้าทำรายงาน บฉ.6
จะแจ้งไว้เมื่อเปิดระบบให้เข้าทำรายงานฯ

ผู้รับรองรายงานต้องกด “รับรองรายงานฯ” และ “ส่งรายงานฯ”
สถานะการส่งรายงาน บฉ.6 จะขึ้นว่า “ถูกส่งไป กรอ. แล้ว” ถือว่าเสร็จสิ้นการส่งรายงาน บฉ.6

 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th