ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 


 
กรุณาอ่านก่อนเลือกรอบเข้าทดสอบ
* เลือกรอบเข้าทดสอบได้ เมื่อชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับรวมวันที่ชำระเงิน *
** หากเลือกรอบเข้าทดสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรอบทดสอบดังกล่าวได้ **
 
 


***รอบสอบ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการสอบด้วยกระดาษ ที่ ห้อง 509 ชั้น 5 ***

กรุณาแจ้งข้อมูลของท่าน ทั้ง 2 ช่อง
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :(13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
หมายเลขชำระเงินของท่าน : (Ref.No. เช่น 100001)
 
คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th