ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
  
กรุณาอ่านก่อนเลือกรอบเข้าทดสอบ
* เลือกรอบเข้าทดสอบได้ เมื่อชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับรวมวันที่ชำระเงิน *
** หากเลือกรอบเข้าทดสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรอบทดสอบดังกล่าวได้ **
 
 
กรุณาแจ้งข้อมูลของท่าน ทั้ง 2 ช่อง
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :(13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
หมายเลขชำระเงินของท่าน : (Ref.No. เช่น 100001)
 

ปัญหาการใช้งานระบบ บฉ. ติดต่อ 0 2202 3985 หรือ 09 1756 7913 หรือ


คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th