บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
  
กรุณาอ่านก่อนเลือกรอบเข้าทดสอบ
* เลือกรอบเข้าทดสอบได้ หลังชำระเงินประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านจะได้รับข้อความยืนยันสถานะการชำระเงินทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะผู้ที่ชำระเงินผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐเท่านั้น (กรณีที่ไม่ได้รับสถานะการชำระเงินทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านตรวจสอบสถานะการชำระเงินที่ ระบบรับสมัครสอบบุคลากรเฉพาะ -->เมนู สถานะการสมัครสอบ -->ตรวจสอบสถานะชำระเงิน) *
** หากเลือกรอบเข้าทดสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรอบทดสอบดังกล่าวได้ **
 
 
กรุณาแจ้งข้อมูลของท่าน ทั้ง 2 ช่อง
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :(13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
หมายเลขชำระเงินของท่าน : ( เช่น 100001)
 

ปัญหาการใช้งานระบบ บฉ. ติดต่อ 02-430-6316 ต่อ 2505 , 2518 หรือ


กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th