ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

- กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง หากท่านกรอกข้อมูลไว้ผิด
  ระบบจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลของท่านได้
- ห้ามนำใบแจ้งหมายเลขเดียวกันไปชำระเงินซ้ำ เพราะจะเลือกรอบสอบได้
  เพียงรอบเดียว หากต้องการสอบหลายรอบให้ลงทะเบียนใหม่
- ขณะนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ e-Payment
 ระบบจึงยังไม่รองรับการชำระผ่าน Internet Banking ของทุกธนาคาร


เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

        "หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการชำระเงิน
ติดต่อ กลุ่มการเงิน สำนักงานเลขานุการกรม โทร.02-202-4036 เวลาราชการ"

ปัญหาการใช้งานระบบ บฉ. ติดต่อ 0 2202 3985 หรือ 09 1756 7913 หรือ


คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th