บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

แบบฟอร์มต่างๆ

*** มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ***

        ระบบสมัครเข้าทดสอบความรู้

        ระบบจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ


        แบบฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์

        ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ


        หนังสือรับรองการจดทะเบียน


        แบบการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ

        ตัวอย่างการกรอกแบบการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ

        เอกสารประกอบการยื่นแบบ บฉ 5


        แบบรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี

แจ้งยกเลิกการเป็น บฉ. ประจำสถานที่เก็บวัตถุอันตราย
        แบบฟอร์มการแจ้งยกเลิก

        ตัวอย่างการกรอก


กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th