ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

แบบฟอร์มต่างๆ

 • แบบ บฉ. 1

 • ตัวอย่างการกรอกแบบ บฉ.1
          
 • ข้อมูลสถานประกอบการ
          
 • ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสถานประกอบการ
          
 • หนังสือมอบอำนาจ
          
 • เอกสารประกอบการพิจารณา

 • แจ้งยกเลิกการเป็น บฉ. ประจำสถานที่เก็บวัตถุอันตราย
 • แบบฟอร์มการแจ้งยกเลิก
          
 • ตัวอย่างการกรอก

 •       
 • แบบ บฉ. 2

 • แบบฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์
          
 • ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์
          
 • เอกสารประกอบการพิจารณา

 • คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
  ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th