ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ต้องการย้ายรอบสอบ

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อปฎิบัติในการเข้าทดสอบให้เข้าใจก่อนย้ายรอบสอบ
  หากย้ายแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้- เงื่อนไขการย้ายรอบทดสอบ

- ข้อปฏิบัติในการเข้าทดสอบยอมรับเงื่อนไขการย้ายรอบทดสอบ และสามารถปฎิบัติตามข้อปฎิบัติในการเข้าทดสอบ
 


คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th