ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

เลือกรอบสอบ

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อปฎิบัติในการเข้าทดสอบให้เข้าใจก่อนเลือกรอบสอบ
  หากเลือกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เงื่อนไขในการเข้าทดสอบ

1. หากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 °C จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

  • จะพิจารณาให้ยกเลิกรอบสอบในวันนั้น และให้เลือกรอบสอบใหม่ได้เมื่อมีการเปิดรอบสอบครั้งต่อไป
2. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เช่น เสื้อไม่มีแขน กางเกงยีนส์ขาดหรือรัดรูป กระโปรงยีนส์ เสื้อยืด ไม่มีปก รองเท้าแตะ เป็นต้น
3. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้แอลกอฮอล์เจล การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การรักษาระยะห่าง และการลงทะเบียนโดยสแกน QR code “ไทยชนะ” เป็นต้น
5. ผู้เข้าสอบต้องแลกบัตรเพื่อขึ้นห้องสอบที่ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โดยต้องเป็นบัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชน เช่น ใบอนุญาตขับขี่ บัตรพนักงาน เป็นต้น ไม่อนุญาตให้ใช้การถ่ายสำเนาบัตรในการแลกบัตรผ่านขึ้นห้องสอบ
6. ผู้เข้าสอบต้องแสดง “บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง” ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าห้องสอบ
7. ผู้เข้าสอบต้องปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ โดยผู้เข้าสอบจะสามารถเปิดเครื่องมือสื่อสารได้หลังจากที่สอบเสร็จ และออกจากห้องสอบแล้วเท่านั้น
8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใส่นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) เข้าห้องสอบ
9. ตรวจสอบหมายเลขที่นั่ง และตำแหน่งที่นั่งจากแผนผัง ก่อนเข้าห้องสอบ (ขอให้จำลำดับที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบด้วย)
10. เวลาให้เข้าห้องสอบ
  • รอบเช้า 10.00-12.00 น. เข้าห้องสอบได้เวลา 9.15 น.
  • รอบบ่าย 13.00-15.00 น. เข้าห้องสอบได้เวลา 12.15 น.
11. การทดสอบจะใช้ข้อสอบกระดาษแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ เวลาทดสอบ 2 ชั่วโมง ผู้เข้าสอบต้องเตรียม ปากกาน้ำเงิน เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ
12. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มทำการสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาทีหลังจากเริ่มสอบ
13. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่ายฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
14. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้าห้องทดสอบ
15. ห้ามพูดคุย หรือติดต่อกับผู้เข้ารับการทดสอบคนอื่น ๆ ในขณะทดสอบ
16. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการทุจริตหรือส่อทุจริตในการสอบ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ ไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ และตัดสิทธิ์การสอบเป็นเวลา 1 ปี
17. ห้ามผู้เข้าสอบนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
18. ลงทะเบียนออกจากห้องสอบโดยสแกน QR code “ไทยชนะ” (Check Out)
19. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบทดสอบให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป
  • หากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบในการเลือกรอบสอบ สามารถสอบถามได้ที่ 02 - 202-3985
  • หากมีข้อสงสัยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบ สามารถสอบถามได้ที่ 02 - 202-4248หมายเหตุ : ไม่มีที่จอดรถสำรองสำหรับผู้เข้าทดสอบยอมรับเงื่อนไขการย้ายรอบทดสอบ และสามารถปฎิบัติตามข้อปฎิบัติในการเข้าทดสอบ
 


คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th