ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุมาลี สืบนาวิน 150272
2  นายพนมศักดิ์ ศิริยา 150633
3  นางสาวธัญญาภรณ์ จันดี 149131
4  นายปณต ปิ่นสุภา 150456
5  นางสาวพรสวรรค์ รักษ์มณี 150367
6  นางสาวเรณู โพธิ์ประชาคม 149349
7  นายสมานมิตร ยาวิจิตร 150709
8  นางสาวณัฏฐณิชา เมืองภักดี 149283
9  นางสาวจันจิรา แฝดชัยภูมิ 149284
10  นางสาวสุนันทรา บุญลอย 150593
11  นางสาวลมัย ขันดี 149987
12  นายสมบูรณ์ แพวขุนทด 150009
13  นายมนตรี สุริยะ 150011
14  นายเจตจันทร์ ชูมงคล 150430
15  นายสุริยา หมอสินธุ์ 150613
16  นางสาวพิชาดา คำสุมาลี 149855
17  นางสาวอาภรณ์ ศรีใส 149853
18  นางสาวสุภาพ วังคีรี 149856
19  นายมิ่งบุญ จิตไพศาลวัฒนา 149881
20  นายณัฐพงค์ ม้าเทศ 149427
21  นางสาวจำเนียร ศิริสุวรรณ 149487
22  นางเบญจวรรณ เทียนสว่าง 149491
23  นายสำราญ จิตสวา 149495
24  นางสาวปรารถนา อาษา 149277
25  นางสาวชนัมภา โล้พิรุณ 149696
26  นางสาวเนตรนภา กระจายกลาง 149772
27  นางสาวกรรนิการ์ กระจายกลาง 149774
28  นายอนุวัฒน์ ใจแสน 150926
29  นางสาวศิริวรรณ ขำแก้ว 150224
30  นางสาวชมพูนุช จินะวงค์ 150267
31  นายวิชัย ราษฎรดี 150589
32  นางสาวพีรยา กล้าหาญ 149872
33  นางสาวชโลบล วิภาตะนาวิน 150354
34  นางสาวนฤวรรณ อุ่นทรพันธ์ 150363
35  นายปริญญา โพนทยะปะสุต 150371
36  นางสาวรจเรข วรคทามาศ 150358
37  นางสาวมณีนุช ชาวหลวง 149944
38  นายวงศกร ถาดกิ่ง 150455
39  นางสาวรุ่งทิวา โมนะ 150298
40  นางสาวชลลดา พัฒนชาญสกุลชัย 146662
41  นางสาวนภสร สหพรวัฒนานุกูล 150077
42  นางสาวธีรนุช สนธิเดชขจิตพร 149953
43  นางสาวจรัญญา ตรีไธสง 149975
44  นางสาววิภาดา นาคไพรัช 150115
45  นายกิตติศักดิ์ ตั้งมิตรเจริญ 150503
46  นายกิตติทัต จรัสตระกูล 149193
47  นายบัณทัต จรัสตระกูล 149192
48  นายเกรียงศักดิ์ ติราวรัมย์ 150669
49  นายชัยฤทธิ์ อำนวยเกียรติ 150734
50  นางสาวสุจิตรา บุญเพิ่ม 149589
51  นางสาวชลิตา แสนศรี 150405
52  นายยุทธพันธ์ ขอบคุณ 150335
53  นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก 149198
54  นางสาวธิดาวรรณ ตัณฑนันท์ 150985
55  นายเกรียงศักดิ์ สุขสบาย 150615
56  นายปิยะพงษ์ บุญประกอบ 150617
57  นางสาวนพมาศ แก้วปัญญา 148965
58  นางสาวนันท์นภัส สันธิวาส 150195
59  นางสาวบุณฑริกา อินทร์พาเพียร 149731
60  นางสาวพัชรียา ศิริษา 149732
61  นางสาวฐิติกา แสงสายัณห์ 150612
62  อื่นๆว่าที่ ร.ต.สุรวีร์ อินทร์พิทักษ์ 148724
63  นายวีรพงษ์ คณะปรีชา 150835
64  นางสาวกนกกาญจน์ ปานพงศ์ 150017
65  นางสาวเกษแก้ว ลือชาคำ 150025
66  นางสาวพิมพ์ชนก โถชัย 150030
67  นางสาวชัชดาภรณ์ ทิพันธ์ 150029
68  นายธีระวัฒน์ อัมวรรณ 148267
69  นายอภิยุทธ ปัญญาพยัตจาติ 151085
70  นางสาวจุฑามาศ นิลเกตุ 150836
71  นางสาวศิริกานต์ ปิดกันภัย 150833
72  นายเอกพจน์ ศรีสุรักษ์ 150951
73  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 150981
74  นางสาวธนวรรณ ขจรศักดิ์ชัย 148874
75  นางสาววิชนี คำแดง 148942
76  นางสาวภัทรชนก เหลืองไพบูลย์ 151351
77  นางสาวจิตรลดา ทะนันชัย 151296
78  นายเอราวัณ กรานพิกุล 151297
79  นางสาวยลรดี ดวงโพธิ์ทอง 151330
80  นางสาวกานจเนศ มั่นพุฒ 151350
81  นายพิทักษ์ ชวนขยัน 151365
82  นางสาวลลิตรา ทองแท่ง 151353
83  นายจักรธาฤทธิ์ ราชพลแสน 150446
84  นายภานุวัฒน์ สาทเจริญ 150494
85  นางสาวเมธาพร ใจมั่น 151454
86  นายเสกสรร ศรีมงคล ศรีมงคล 151433
87  นางสาวจิราพร ภารังกูล 151370
88  นายสมสิทธิ์ มหิทธยาภรณ์ 151434
89  นายสันติ องอาจ 151438
90  นางสาวสุภัทรา อุ่นแก้ว 151441
91  นายอดิศักดิ์ ทองนุช 151440
92  นายประเสริฐ แป้นบูชา 151079
93  ธีราภรณ์ นวเกล้าธีราภรณ์ นวเกล้า นวเกล้า 151482
94  นางสาวอรทิพย์ เพ็งสกุล 151360
95  นางสาวนิตยา สาระมาต 151534
96  นายภัทรพงษ์ งามกิจปราโมทย์ 151501
97  นายชัยวุฒิ พิทักษ์ 151600
98  นางสาวจันทิมา พวงประดิษฐ์ 151503
99  นางสาวสาวิณี โพธิ์จันทร์ 151604
100  นายอนันตชัย กาญจนเจริญสุข 151523
101  นายจักรกฤษณ์ พรมโน 151556
102  นายชัยโย ชัยสามารถ 151560
103  นางสาวรัตนาภรณ์ สุกเหลือง 150359
104  นายอภิรักษ์ ปานทอง 149005

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th