บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2568
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุชาดา กองทอง 181490
2  นางสาวสุพรรณษา หนูแดง 181894
3  นางชลทิพย์ คำน้อย 181113
4  นายปวริศร์ ศุภกฤตรัตนสิทธิ์ 181332
5  นางสาวสุกัญญา เสาเปรีย 181959
6  นางสาวชวัลลักษณ์ โพธิ์ศรี 181951
7  นางสาวพัชนิดา จันทร์กลางเดือน 180520
8  นางสาวพรทิพย์ สุขกล้า 179700
9  นางสาวนิรัฐชา งามนิมิตร 181975
10  นางสาวทรรศนีย์ ประดิษฐสุวรรณ 163619
11  นางสาวดวงใจ ไชยไธสง 181991
12  นางสาววราภรณ์ พรมเจดีย์ 181226
13  นางสาวปวีณา กระดานลาด 181260
14  นางสาวปิยะธิดา อินเสาร์ 182023
15  นายวรพจน์ สนธิทิม 182022
16  นายจตุรงค์ แก้วไพโรจน์ 182012
17  นางสาวธัญรัตน์ คะเชนทร์ 180292
18  นางสาวนงเยาว์ บิลโภชน์ 181950
19  นางสาวพิยดา พาปาน 181949
20  นางสาวเกศวดี อินลี 180233

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th