บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2568
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายปุณณพัฒน์ สอนสระคู 181530
2  นายปฏิภาณ วรรณวัตร 181532
3  นางสาวชนากาน ใจศิลป์ 181833
4  นางสาวปิยธิดา สมญา 181269
5  นางสาวเกตุสุดา เอ็นดูราษฎร์ 181270
6  นางสาวชลธิชา อัครเกรียงไกร 181273
7  นางสาวแอนนา ศิลานทีกุล 181329
8  นางสาวภัทร์จาริน อินทโส 181967
9  นางสาวกัญญาณัฐ วงษ์กล่ำ 181968
10  นางสาวรัฐฐากร นัยนันท์ 181971
11  นายณรงค์ศักดิ์ ชัยภัทรกิจ 181541
12  นางสาวสุภาพร สุขคุ้ม 181454
13  นางนิษฐ์ธรีย์ เนียมใย 181456
14  นายพิชญ์วุธ สิทธิพล 181460
15  นางสาวนารี สุทธิประภา 181458
16  นางสาวอรุณกาญจน์ อุดมฤทธิ์ 181989
17  นายธัญเทพ ชิณวงษ์ 180246
18  นางสาวพิชญ์ณภัทร เตียงสระน้อย 181956
19  นางสาวรุ่งนภา เมืองคำ 181921
20  นายภานุวัฒน์ พิมพ์เพ็ง 181952

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th