บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2568
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกฤษติญา สุวัตถิ 181252
2  นางสาววัชราภรณ์ วงศ์ใหญ่ 181251
3  นางสาวจีรานันท์ เฉลิมรัตน์ 181250
4  นางสาวสุดารัตน์ จันพุ่ม 180187
5  นางสาวธนัญญา ตรีสุชน 181515
6  นางสาววันวิสา ปาวะสี 181334
7  นางสาวจันทร์จิรา คำพะทา 181239
8  นายไชยวัฒน์ หน่ายคอน 181888
9  นางชาลินี กองคำ 181862
10  นางสาวอัญชิสา จึงสมเจตไพศาล 181860
11  นางสาวจิราภรณ์ สภา 181186
12  นายกล้าทรนง ทนงค์ 181903
13  นางสาวพวงชมพู จันทร์สวัสดิ์ 181906
14  นางสาวมิรันตี คชภูธร 181879
15  นางสาวชุลีพร ขนานไพร 181907
16  นางสาวสุชาดา ศิริวงค์ 181920
17  นางสาวพิมพ์ชนก กีตา 181911
18  นางสาวศิริลักษณ์ ทองอ่อน 181913
19  นางสาวกรรณิการ์ เผือกนวม 181943
20  นางสาวจิณณ์ณณัช พุทธประเสริฐ 181944

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th