บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม 2568
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  ว่าที่ร้อยตรีหญิงล้อมดาว แสนยศ 181350
2  นางสาวกาญจนา สิทธิพล 181352
3  นางสาวกมลวรรณ บุดดาซุย 181505
4  นางสาวพัชรี แสนหล้า 181508
5  นางสาวกัลยาภัสร์ ภูช่างทอง 181511
6  นางสาวชนากาน ใจศิลป์ 181831
7  นางสาวศิริวรรณ เดชใด 181360
8  นางสาวรัชนี คำหลอด 181865
9  นางสาวอรณิชา จำใบรัตน์ 181305
10  นางสาวศรีสุดา วรฤทธิธานนท์ 181805
11  นางสาวพรรณทิมา ปรางค์ทอง 181202
12  นางสาวธนาภรณ์ สาระชาติ 181845
13  นายไอยสูรย์ พุ่มสำเนียง 181298
14  นางสาวพริม ภักดีธรรม 181891
15  นายอนุชา สีคำ 180302
16  นางสาวนลินธร นกพัด 180254
17  นางสวาท ชะลูด 180274
18  นายณรงค์วิทย์ บุญกนิษฐ 181936
19  นายอาทิตย์ ศรีอาจ 181917
20  นางสาวธัญญาทิพย์ ภูสีดิน 181103

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th