บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2568
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  ว่าที่ร้อยเอกโกวิท ภูฉลาด 181279
2  นางสาวอรวรรณ เทพกิฬา 180635
3  นายรักชาติ จอมขวัญ 181502
4  นางสาวธนัญญา ตรีสุชน 181514
5  ว่าที่ร.ต.วัฒนา คล้ายรัศมี 181211
6  นางสาวนลินทิพย์ เหล็กสุวรรณ์ 180655
7  นางสาวสุธิดา แสนทวีสุข 181529
8  นางสาวสุปัญญา สีรักษ์ 181810
9  นางสาวอรศศิร์ ตอนสุข 181811
10  นางสาวนวรัตน์ พรมชาวนา 181812
11  นายเทิดศักดิ์ บำรุงเมือง 181827
12  นายเดชาชัย จันภูทัศ 181301
13  นางสาวพรวิภา เสริมจันทร์ 181836
14  นางสาวเมธิณี ขันธ์ชารี 181840
15  นายจำนง วรโชคนิธิกุล 181453
16  นางสาวชญาพัฒน์ คำนึง 181858
17  นางสาวเทพนารี ครองสำราญ 181038
18  นางสาวสุมินตรา มิ่งเมือง 180286
19  นางสาวณัชชาพร อึ้งอารุณยะวี 181882
20  นายชินราช สว่างวงษ์ 181886

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th