บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2568
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายเจษฎา สะอาดเอี่ยม 181438
2  นางสาวพิมพ์ลภัส วงค์แก้ว 181434
3  นางสาวนิตยา ใจเกษม 181410
4  นางสาวนิชุดา จันทร์เจริญ 181411
5  นางสาวอรวรรณ เทพกิฬา 180636
6  นายรักชาติ จอมขวัญ 180922
7  นางสาวธนัญญา ตรีสุชน 181513
8  นางสาวนิษากร วงษ์ไร 181525
9  นางสาวยุวดี คงสงค์ 174769
10  ว่าที่ร.ต.วัฒนา คล้ายรัศมี 181210
11  นางสาวสุดารัตน์ สะโดอยู่ 181261
12  นางสาวรัตนาภรณ์ ตานใจ 181535
13  นางสาวกัญญาณัฐ ประวะภูตา 181257
14  นายนคเรศ จันทร์ผาสุข 181815
15  นางสาววัชรี ชอบดี 181813
16  นางสาวพรวิภา เสริมจันทร์ 181835
17  นางสาวเมธิณี ขันธ์ชารี 181839
18  นางสาวสุภาวดี จงเรืองศรี 181519
19  นายสุรพงษ์ บุญอภัย 181520
20  นายมานิส ศรีหาเมฆ 181847

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th