บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 7 มีนาคม 2568
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอรรณพธนกิจจ์ เนื่องพิมพ์ 181355
2  นางสาวน้ำทิพย์ เฉนียนสายชล 181316
3  นางสาวรชนิศ สุขขี 181345
4  นายทินกฤต เหลืองประภา 181371
5  นางสาวอาทิตยา ศรีคร้าม 181249
6  นายดลปรินทร์ วงศ์โชติธนวณิช 181382
7  นางสาวบุรากร ปัญญาประทีป 181379
8  นางสาวอรทัย เกียรติสุวรรณ์ 181303
9  นางสาวชฎาพร ทองวิจิตร 181383
10  นางสาวมนัสนันท์ วงศ์เมืองแก่น 181429
11  นางสาวอร่ามศรี สุขเจริญ 181063
12  นายบุริศร์ วนิชกุลพิทักษ์ 181385
13  นางสาวเมธาพร สมสุขเจริญ 181436
14  ว่าที่ร้อยเอกโกวิท ภูฉลาด 181280
15  นางสาวกมลลดา คงชาตรี 181264
16  นายรัฐภูมิ ธีรวรรณพินิจ 181462
17  นางสาววิยะดา ฝั้นแปง 180634
18  นางสาวอรนุช ประเสริฐ 181498
19  นายพงศ์ธร โชคชัย 181493
20  นายเจตริน ข่ายป้องค่าย 181981

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th