บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 7 มีนาคม 2568
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอรรณพธนกิจจ์ เนื่องพิมพ์ 181354
2  นางสาวกอบกุล นาวี 181333
3  นางสาวรชนิศ สุขขี 181343
4  นางสาวนิตยา ใจเกษม 181276
5  นางสาวนิชุดา จันทร์เจริญ 181288
6  นายทินกฤต เหลืองประภา 181346
7  นางสาววันทนา นุชขำ 181365
8  นางสาวอาทิตยา ศรีคร้าม 181248
9  นางสาวคัทลียา ทองย้อม 181309
10  นางสาวจิตราพร พลภูมี 181171
11  นางสาวบุรากร ปัญญาประทีป 181378
12  นางพรพิไล ศิริรัตน์ 181369
13  นางสาวสุมาลี กรัตพงษ์ 180473
14  นายวัชวี พลเยี่ยม 181416
15  นางสาวชฎาพร ทองวิจิตร 181415
16  นายณัฐวุฒิ สมนันชัย 181427
17  นายบุริศร์ วนิชกุลพิทักษ์ 181384
18  นางศิริภาพร ปานานัย 181294
19  นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ 181489
20  นางสาววิยะดา ฝั้นแปง 180632

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th