บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางปาริฉัตร พ่วงเดช 180967
2  นางสาวธนพร กิตติสัตยกุล 180968
3  นางสาวนิรชา จันทร์ไตร 180979
4  นางสาวจินตหรา สีสอน 180022
5  นางสาวสิริปัญญาภรณ์ สมมโนนัย 181120
6  นางสาวสาริกา พรมมา 180853
7  นางสาวฑิฆัมพร วงค์คำภู 180892
8  นางสาววารุณี ม่วงศรี 180888
9  นายคมสันต์ สอนวิวัฒน์ 180890
10  นางสาวลลิตา เทียมศร 180894
11  นางสาวพรพิมล รักการแพทย์ 181143
12  นายณรงค์ฤทธิ์ ศกขุนทด 181092
13  นางสาวจุฑารัตน์ ระดมสุข 181221
14  นางสาวกฤษณา มิตรพมา 181272
15  นางสาววรารัตน์ แก้วประชุม 179998
16  นายธานิตย์ แดหวา 180000
17  นางภาพร ภิยโยดิลกชัย 180747
18  นางสาวเอริน ปลอดเทพ 180006
19  นายณรงค์ฤทธิ์ ชิตชลธาร 180037
20  นายณภัทร เบ้าสุข 180940

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th