บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววดีภรณ์ อ่อนอนงค์ 180935
2  นางสาวกิตติยา ลุนสำโรง 180170
3  นางสาวสุทัตตา พันปลาโด 180130
4  นายเสนีย์ ศรีเทพ 180138
5  นางสาวเบญจวรรณ เหรียญทอง 180997
6  นางสาวสิวารัตน์ รื่นจิตต์ 180998
7  นายทรงพล ไตรเดชา 180393
8  นางสาวทองชมพูนุท กล้าหาญ 180980
9  นางสาวสุดารัตน์ บุญประเทือง 181044
10  นางสาวอัสรีดา ไชยมงคล 180879
11  นางสาวจารุณี ผาสุขศาสตร์ 181115
12  นายขจรจิตร วิเชียรสาร 181125
13  นางสาวสุภาพร กลายดี 181145
14  นางสาวศศิธร ชาวสวนทอง 181151
15  นางสาวอรพิม น้ำกระโทก 180871
16  นางสาวธีราพร แก้วดวง 181174
17  นายฐิติ โอฬาระวัต 181147
18  นางสาวปอรพัชร์ วุฒิสินธุ์ 181121
19  นางสาวปิยาอร อมตธงไชย 180919
20  นางสาวธนพร สุทธิกิติวรกุล 181196

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th