บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวรินรดา สาริกา 181006
2  นางสาวนิภาพร ศรีสาระ 181013
3  นางสาวพรรษา สูนย์ไธสง 181011
4  นายบัญชา ชุมพล 180226
5  นางสาวธิดารัตน์ บัวนิล 180228
6  นางสาวสุลีมาศ โพธิ์ศรี 181154
7  นางสาวนลิตา ศรีอักษร 180901
8  นางสาวอทิตยา รักษ์บัวทอง 181220
9  นางสาวอาริยา ดงเทียมศรี 181187
10  นายอานันท์ สีเหม่น 181190
11  นางสาวปิยฉัตร เพียรทะนี 180099
12  นางสาววาสนา โห้วงศ์ 181026
13  นางสาววันดี เณรตาก้อง 181029
14  นายถวิลย์ รัตนพันธ์ 179985
15  นางสาวกนกรัตน์ วงษาวัตร 177475
16  นายธีรศิลป์ แววรวีวงศ์ 181258
17  นายบุญวัฒน์ จาอาบาล 181281
18  นางสาวกัญญาณัฏฐ์ กันตชานันท์ 181295
19  นางสาวนารีรัตน์ การะเกษ 180735
20  นายธมนต์ แสงรัตน์ 181897

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th