บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกัญญาณี นามเล้า 175137
2  นายเทพนที แก้วพามา 180964
3  นายณรงค์ แจ้งเศรษฐ 179965
4  นางนัยนา ซอแบน 181040
5  นางสาวนิศมา ท้าวโองการ 180981
6  นางสาวภัคธินันท์ กันจนา 180899
7  นางสาวพิมปภัคญ์ โพธิ์โชติหิรัญ 181033
8  นางสาวจารีย์ ใบบัว 181112
9  นางสาวทัศนวรรณ โนราช 180436
10  นางสาวดวงเดือน ทิพย์มณี 152242
11  นางสาวสุนิดา กวางนิล 181128
12  นางสาวปรางค์ทิพย์ ภูมี 181083
13  นางสาวศิรินภา วงศ์กันยา 181133
14  นางสาวอภิญญา ผงอ้วน 180171
15  นางสาวเนาวรัตน์ บุญมี 179426
16  นางสาวณัฐธิดา สอนสามพวง 180186
17  นางสาวสุชานันท์ ภูลายเหลือง 181170
18  นางสาวจุฬาลักษณ์ วงค์มา 181169
19  นางสาวธนัญชญา แสนโส 180211
20  นางสาวกนกวรรณ สงวนชื่อ 180701

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th