บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวณัฐกาญจน์ นัคราโรจน์ 180906
2  นางสาวดวงพร คุ้มศักดิ์ 180897
3  นายจารุวัฒน์ ใหม่งาม 180869
4  นายนฤพงษ์ พลูคำ 180904
5  นางสาวศศิกานต์ พิชญประดิษฐ์ 180903
6  นางสาวศิรินทรา บุญแสง 180675
7  นายสมควร คุ้มพุ่ม 180930
8  นางสาวอรนุช ศรีเดช 180834
9  นายณัชกช สุขะมงคล 178987
10  นางสาวอธิชา ตั้งโสภณ 180941
11  นางสาวแวซง กอลำ 180614
12  นางสาวชนิกานต์ เพียรประสม 180865
13  นางสาวญาดา รักษาชนม์ 180959
14  นายเทพนที แก้วพามา 180270
15  นางสาวกุหลาบ ทองลาย 180164
16  นางสาวณัฐริกา ผะกาทอง 180333
17  นางณราพร พวงธรรม 180982
18  นายอรรณพ ศรีเจริญวณิชย์ 180995
19  นายศุภชัย ศรีสำอางค์ 180996
20  นางสาวภัทธิรา บุญสิทธิ์ 180420

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th