บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2568
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุทธิดา กล้าหาญ 180423
2  นางสาวศรัณยา นครจันทร์ 180425
3  นายปฐมพร วงค์คำดี 180506
4  นายวุฒิกร สุเรรัมย์ 180234
5  นายธนัตเกียรติ พิศุทธิ์รัตนากร 180459
6  นายวีระศักดิ์ ลาสิงหาญ 180382
7  นางสาวณัฐริณีย์ เทียนไข 180821
8  นางสาวนิตยา ศรีกรุง 180329
9  นางสาวยศวดี พระแก้ว 180855
10  นายอันนุพรรษ กาญจนดิษฐโอภาส 180384
11  นางสาวรพีแพรว สดคมขำ 180550
12  นางสาวบัวชมพู จำปาเรือง 180870
13  นางสาวนิรชา เสน่ห์วงค์ 180875
14  นางสาวพัชรินทร์ ครุฑรัมย์ 180766
15  นายวิรัช อบสิน 180763
16  นายเมธาสิทธิ์ ชาติวงศ์ 180761
17  นายอุดร ปะถะมา 180765
18  นายบุญชัย สันหกรณ์ 180850
19  นายปรัตถกร แก้วโสภา 180896
20  นางสาวพจนีย์ ชูทอง 179541

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th