บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2568
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายธนบูลย์ ขาวกระจ่าง 180667
2  นายประชารัฐ หาญมนต์ 180669
3  นางสาวปนัดดา สิมมาสุทธิ 180480
4  นางสาวปริพัฒน์ อินทรสูง 180665
5  นางสาวกฤษณา หอมอ่อน 180663
6  นางสาวจิระดา ประสิทธิ์สุข 180490
7  นางสาวสุนันทา จุรีกานนท์ 180500
8  นางสาวพรทิพย์ แต้สมบูรณ์ 180196
9  นายบัณฑิต แดงสันเทียะ 180714
10  นางสาวพรรณศิริ ศิริวรรณ 180348
11  นางปิ่นกมล โอ่ประเสริฐ 180618
12  นางสาวมัติกา มีคำ 180648
13  นายนิติวุฒิ บุญหนุน 180622
14  นางสาวนารีรัตน์ วิสิทธิ์ศิลป์ 180611
15  นางสาวปิยะบุตรี ทองสุข 180599
16  นางสาวยุวันดา วงษา 180650
17  นางสาวรัทนีกร มูลธิยะ 180679
18  นายอภินันทน์ สุวรรณรัตน์ 180595
19  นางสาวอรวรรณ สังข์เงิน 180629
20  นายวีรวัฒน์ กองสัมฤทธิ์ 180235

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th