บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2568
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกฤษณา หอมอ่อน 180461
2  นายประชารัฐ หาญมนต์ 180476
3  นางสาวปริพัฒน์ อินทรสูง 180465
4  นายธนบูลย์ ขาวกระจ่าง 180469
5  นางสาวปนัดดา สิมมาสุทธิ 180671
6  นางสาววิชชุตา อัครวัฒนวิทยา 180132
7  นายขจรจิตร วิเชียรสาร 180326
8  นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง 180421
9  นางสาวกุลณัฐ เกตุวิทย์ 173091
10  นางสาวธนาวรรณ เบ็ญมาส 180445
11  นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา 180499
12  นางสาวปิยธิดา ชาติชำนาญ 180181
13  นางสาวพิมพ์ญาดา ศรีวะรมย์ 180526
14  นายอานนท์ สิทธิเวช 180570
15  นางสาวพิมพ์ดาว พรหมสูตร 180266
16  นางสาวณัฐพร ธีระวัฒน์ 180267
17  นางสาวรัชนี วราวงศ์ 180756
18  นายไกรภิวัฒน์ แก้วกำเนิด 180758
19  นางสาวภัทรา วิลัยรัตน์ 180753
20  ว่าที่ ร.ต. หญิงมัณฑนา หาญกล้า 180759

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th