บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2567
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอริสรา ยามสุข 178968
2  นางสาวอรัญญา บุญขันธ์ 178951
3  นางทิพาวรรณ เพ็ชร์โคกสูง 179764
4  นายสรวิขญ์ นรอนันกุล 175845
5  นางสาววัลย์ภัสสร์ เมธาศศินนท์ 179773
6  นายกมล พิมพ์ทรัพย์ 179063
7  นายวรทัต บุญทวี 179066
8  นายกิตติพงษ์ ว่องไว 179779
9  นางสาวพิมพร ศรีอิทธิเศรษฐ 179777
10  นางสาวมนัสนันท์ สินธิพงษ์ 179784
11  นางสาวพราวพร ศรีโสภา 179756
12  นายเอกชัย กาดสาริการ 178721
13  นางสาวสุรีรัตน์ ชาญอุประการ 179790
14  นางสาวเมธยา ขอมดำดิน 179793
15  นางสาวเบญจกัลยานี จันทร์อำภรณ์ 179796
16  นางสาวกฤติยาภรณ์ จงทอง 179799
17  นางสาวนันท์นภัส ดีหลี 179553
18  นางสาวสุกัลยา ทองเสริม 179770
19  นางสาวสุขฤทัย จันทร์เรืองฉาย 179865
20  นางสาวชลธิชา ใจดี 178790

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th