บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2567
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายธนะพงษ์ โมราบุตร 179071
2  นายสิงหา เครือสาร 179524
3  นายสุเนตร์ ราชวงศา 179522
4  นายคมสัน จันทร์หอม 179527
5  นางสาวสุภรัตน์ กุลชนะโรง 179660
6  นางสาวพลอยรุ้ง สุวะชาติ 179636
7  นายสุรชัย แซ่ชิน 179678
8  นางสาวธัญญลักษณ์ ภู่พูลเพียน 179671
9  นายคุณากร พรมวิชัย 179691
10  นางสาวเบญจมาศ ทองสว่าง 179693
11  นางสาวณัฐธิดา สรสิทธิ์ 179022
12  นางสาวรัตติกา จิตรรัตน์ 179061
13  นางทิพาวรรณ เพ็ชร์โคกสูง 179711
14  นายอภิญญา เพ็ชร์โคกสูง 179717
15  นางสาวทัศนีย์ สุดา 179721
16  นายวิทยา ก๋าทอง 179722
17  นางสาวพัชรกัญญ์ แก้วกัญญา 179723
18  นางสาวกันญ์ณภัส ปัญญา 179728
19  นางสาวเพ็ญพิชชา พลีสุดใจ 179732
20  นายประวีณ สาครสุขกิจ 179726

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th