บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2567
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวคันธรัตน์ แก้วสังข์ 178158
2  นางสาวประภัสสร วงศ์จันทร์ดี 178819
3  นางสาววรรณพร พิมพา 178674
4  นางสาวสุพัตรา ไก่เพ็ชร 178817
5  นายทรงพล โฉมทอง 178642
6  นางสาวยลดา กลิ่นกำปัง 178646
7  นางสาววรินทร รอดทับ 178655
8  นายทศพล กุลมะลิวัลย์ 178830
9  นางสาวจินตนา แสนชัยสกุลกิจ 178832
10  นางสาวอนุสรา แสงสว่าง 178840
11  นายปฎิพล แพงอก 178887
12  นายเชิดชัย ธรรมรัง 178885
13  นายดำรงศักดิ์ สามพ่วงบุญ 178890
14  นางสาว อรอนงค์ ทองโกฎิ์ 167956
15  นายวินัย สหศักดิ์ชาญชัย 178918
16  นางสาวอัคริมา คบพร 178791
17  นายกาวิล จันทวงศ์ 178981
18  นางสาวสุภาพร ชำนาญกิจ 178979
19  นายปุณณภัชร เพ็งสกุล 179648
20  นางสาวเจนจิรา นิ้วทอง 180106

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th