บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนัทพงศ์ จันทมาศ 178279
2  นางสาวคันธรัตน์ แก้วสังข์ 178157
3  นางสาวทิพย์วิมล ไกรเพท 178802
4  นางสาววรรณพร พิมพา 178673
5  นางสาวสุพัตรา ไก่เพ็ชร 178816
6  นายทศพล กุลมะลิวัลย์ 178831
7  นางสาวจินตนา แสนชัยสกุลกิจ 178833
8  นางสาวอนุสรา แสงสว่าง 178839
9  นายปฎิพล แพงอก 178886
10  นายเชิดชัย ธรรมรัง 178884
11  นายดำรงศักดิ์ สามพ่วงบุญ 178889
12  นายวินัย สหศักดิ์ชาญชัย 178920
13  นางสาวลฎาภา ชลายนเดชะ 178903
14  นายสุรชัย ศรีวงศ์ 178736
15  นางสาวดารณี โพธิ์อยู่ 178738
16  นางสาววราพร ทำนุ 178737
17  นายอภิญญา เพ็ชร์โคกสูง 179718
18  นางทิพาวรรณ เพ็ชร์โคกสูง 179713
19  นางิอัจฉรา รัตตประดิษฐ์ 179707
20  นางสุกัญญา จำนงค์ภักดิ์ 179706

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th