บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววนิดา บุญมั่น 178487
2  นางสาวธัญญลักษณ์ แววบุญมา 178485
3  นางสาวปนัดดา มากแบน 178258
4  นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ 178498
5  นางสาวสุกัญญา ชุติกุลกร 178488
6  นางสาวพีรยา ศรีสุวรรณ์ 178078
7  นางสาวอัจฉรา ผินนอก 177484
8  นางสาวกนกวรรณ ดิษฐปัญญา 178219
9  นางสาวผกามาศ อุทรัง 178504
10  นางสาวนันทัชพร แสนสีลา 178508
11  นางสาวชลธิชา แก้วนำ 178532
12  นางสาวสวรรยา เลิศพลสถิต 178117
13  นางสาวกนกวรรณ ขุนทอง ขุนทอง 178138
14  นางสาวสิรภัทร สุทธิพงศ์ 178534
15  นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์ 178557
16  นางสาวศดานันท์ แก้วกลม 178561
17  นางสาวศิรดา สวนขำ 178569
18  นางสาวศุทธดา อ้นกลม 178516
19  นายสุทธิศักดิ์ สมจิตร 178596
20  นางสาวรัญชนา ทองดอนเหมือน 179631

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th