บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวทิพวรรณ หนแสนดี 178243
2  นางสาววิภาพร กัลยาคู 178476
3  นางสาวกุลนิภา พรมมีเดช 178486
4  นายทนงศักดิ์ สุวรรณทิพย์ 178471
5  นางสาวกนกพร โสงขุนทด 178527
6  นางสาวพรรณทิพย์ ยันตะศรี 178536
7  นางสาวแสนรัก เจนถูกใจ 178513
8  นางสาวสุนิสา สีนาค 178120
9  นางสาวภันฑารักษ์ แจ่มจรัส 178559
10  นายภานุวัฒน์ รัตนา 178566
11  นายประสิทธิ คำโสภา 178585
12  นายพันธ์เพชร อ่ำมิตเอิบ 178554
13  นายชลันธร ศิริกระจ่าง 178578
14  นางสาวอัญชลี มีกลิ่น 178582
15  นางสาวปัทมา พรหมมิ 178584
16  นางสาวทิพวรรณ มีลาภ 177466
17  นางสาวยุพา มิตรพิทักษ์ 178640
18  นางสาวศรันย์พร ปันมาเชื้อ 178558
19  นายนราเศรษฐ โพธิพิมพ์ 179383
20  นางสาวอารายา นุชสุข 181307

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th