บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายภูมิพัฒน์ ครุสาตะ 177534
2  นายวรพล แจ้งกลิ่น 177630
3  นางสาวชนัญชิดา จับบัง 177629
4  นายวรพน สิทธิไกร 177632
5  นางสาวสุชาดา บุญฉาย 177631
6  นายรชานนท์ นวลสกูล 177627
7  นางสาวเมธิษา รัฐกาล 177633
8  นายมานพ เปลี่ยนไธสง 178041
9  นางสาวมณินทร กมลแมน 178042
10  นางสาววิมล มีสมบูรณ์ 178062
11  นายภิเษก พุทธคาวี 178070
12  นายธนวัฒน์ มานะธำรงศักดิ์ 178099
13  นายบุญญกิจ เนียมหอม 178084
14  นายณฐพล ประทุมทอง 178105
15  นายอภิลักษณ์ วงศ์ดีเพิ่ม 178106
16  นายจตุพล นามพุทธา 178116
17  นายณัฐวรรธน์ วโรตมะวิชญ 178155
18  นางสาวนิรันตี มั่งมูล 180065
19  นายนายวิธาน ดอกไม้ขาว 179788
20  นางสาวสุวรรณา ดอกไม้ขาว 180079

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th