บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวนัชชา รุ่งรัตนสุวรรณ 177390
2  นายกิตติศักดิ์ เจริญเดช 177536
3  นางสาวณปภัช ถาวรอมรศรี 177652
4  นางสาวสุภาภรณ์ สุสะดา 177264
5  นายชุมพล กาญจโนฬาร 177648
6  นางสาวสตรีรัตน์ โชคชัยเจริญสิน 177156
7  นางสาววิไลวรรณ สมโสภาพ 177160
8  นายธีรศักดิ์ ทองตำ 177382
9  นางสาวผกามาศ วงษ์วรกุล 178057
10  นายอภิวัฒน์ เกิดสมศักดิ์ 178088
11  นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา 178093
12  นายธนกฤต มหิทธิโรจน์ 178101
13  นายสุชาติ ภิยโยดิลกชัย 177486
14  นายณัฐวรรธน์ วโรตมะวิชญ 178153
15  นางสาวรุ่งทิวา โลกคำลือ 178144
16  นางสาวกาญจนา ขลิบเพ็ง 178146
17  นางสาวเสาวนีย์ ศรีสมบูรณ์ 177636
18  นางสาวทัศนีย์ ทองสมุทร 178191
19  นายกรชวัล รุ่งเรือง 179939
20  นายสมภพ กอศรีพร 180101

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th