บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ 177362
2  นายกฤษดา แดงประดับ 177309
3  นางสาวศุจีภรณ์ ก่ำแก้ว 177514
4  นางสาวเมทินี ห้วยดอกหอม 177411
5  นางชบาไพร สุขล้วน 177516
6  นางสาวพลอย บุญมา 177518
7  นางสาวณิชารีย์ ลอเสรีวานิช 177517
8  นางสาววิภาสิริ มีพันธ์ 177520
9  นางสาวปิ่นมณี ชูศรีทอง 177519
10  นายภาณุพงศ์ แป้นเหมือน 177551
11  นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก 177546
12  นางสาวอัญชลี แสงแก้ว 177554
13  นางสาวกวินทิพย์ แก้วมาเมือง 177549
14  นางสาวณัฐติกุล เขียวคำปัน 177587
15  นายชนชนะ นะเสือ 177602
16  นางสาววิธาวีร์ โภคินธนินท์รัฐ 177578
17  นางสาวกรกช ธีรภัทรเวช 176262
18  นางสาวพรรณิภาร์ ทองน้อย 174739
19  นางสาวอัญรินทร์ ณ ระนอง 177638
20  นายมานพ เปลี่ยนไธสง 178040

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th