บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปาจนันท์ ร่วมเฉลิม 177292
2  นายกรัณย์กรณ์ ประพฤทธิ์ภิญโญ 177300
3  นางสาวอรสา ศิริศร 177305
4  นายแสงเพชร ตั้งชั้ว 177316
5  นางสาวดวงใจ แก้วเขียว 177394
6  นายเจษฎา ถนอมรอด 177398
7  นายวีระศักดิ์ ลาสิงหาญ 177245
8  นางสาวมัทยา ธรรมอักษร 177284
9  นางสาวสุทธิดา คำมิตร์ 177336
10  นางสาวอัชฉิมา เสมสา 177406
11  นางสาวเพชรรัตน์ ศรีเมือง 177371
12  นางสาวจุฬาลักษณ์ วินิตพรสวรรค์ 177279
13  นางสาวสุวิมล ศรีสันต์ 177446
14  นางสาวกนกรัตน์ วงษาวัตร 177467
15  นายณรงค์ แจ้งเศรษฐ 177468
16  นายยิ่งศักดิ์ ทองใบ 177471
17  นายพรศักดิ์ เชื้อด้วง 177508
18  นายฉัตรชัย ศรีวิไล 180091
19  นางสาวหทัยรัตน์ แซ่สู้ 180112
20  นางสาวสุทธิดา วงค์สุธา 180123

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th