บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนิรุตติ์ ปิ่นรัตน์ 176958
2  นางสาวรัชนี สอนปัน 176959
3  นางสาวณัฐพร อนรรฆพรรณ 176990
4  นางสาวมณีรัตน์ ศรีนนทร์ 177119
5  นายการัณยภาส โภคพัชญ์เกื้อกูล 176992
6  นางสาวนุชรัชย์ ท่อนทอง 176923
7  นางสาวกนกลักษณ์ ธรรมจง 176996
8  นางสาวธิชากร ใจดี 177150
9  นางสาวศิริมา ภู่พิพัฒน์ 177151
10  นายอิทธิวัฒน์ สามแท่น 176942
11  นางสาวยลดา พาลี 177255
12  นายกอบชัย อิ่มปรีชา 177256
13  นางสาวจิตรานุช พิณนอก 177071
14  นายสุภัก หลุงลิว 177158
15  นางสาวอาริยา มันหาท้าว 177259
16  นายสิรภพ ผดุงวงษ์ 177169
17  นายสมพร โต้ตอบ 177149
18  นางสาวจารวี ไทยแท้ 177235
19  นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก 177215
20  นางสาวปภัสรา ชูสมัย 177180

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th