บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2567
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวบุษกร ทองเอก 175851
2  นายวิทย์ วื่อปรัชญากุล 176860
3  นางสาวณัฏฐณิชา บุญศรี 176865
4  นายชายธง บุญขันธ์ 176768
5  นายภาสวร อ่อนนิ่ม 176778
6  นางสาวคณิตา ไพรสิงห์ 176799
7  นางสาวณัฐกานต์ วรสาร 176931
8  นางสาวสิริวิภา ขันธุแสง 176939
9  นางสาวนวลพรรณ สีม่วง 176989
10  นางสาวกรชินันท์ ประทุม 176937
11  นายวรธิษณ์ วังยายฉิม 177076
12  นางสาวอนันตญา ฉัตรพงศ์มงคล 177080
13  นางสาวเมธาวี สมนึก 177165
14  นายพิสิษฐ์ โรจนธรรมเจริญ 177182
15  นางเกวลิน ทนเทียน 176887
16  นายปฐมพงษ์ หอมศรี 177208
17  นางสาวMiss.Chattarat Manoonporn 177209
18  นางสาวณัฎฐณิชา หะฉิมมา 177254
19  นางสาวชลนภา ชัยวงษ์ 177226
20  นายทนง หวานล้ำ 177225

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th