บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวศุภรัตน์ รวดเร็ว 175795
2  นายพงษ์รภี แก้วมณี 176503
3  นางสาวพรทิวา ศรีจันทร์ 176589
4  นายWeerawat Nakjoo 176417
5  นายชาญยุทธ นามพลแสน 176644
6  นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง 176632
7  นางสาวทมิตา ดอกชะเอม 176309
8  นางสาววราภรณ์ คงเกิด 175901
9  นางสาวธัญชนก ศิระจิตต์ 176317
10  นายนายณัฒธวุฒิ จันทร์อ่วม 176551
11  นางสาวภุมริน โค้คำหล้า 176684
12  นางสาวกัญญาพัชญ์ วังคะวิง 176143
13  นางสาวศศิพิมพ์ จุ้ยไทย 176141
14  นางสาวณัฐวรรณ จันทร์สมาน 176536
15  นางสาวพัชริดา นอกกระโทก 176723
16  นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น 176725
17  นายกฤษดา ศรีวัฒนตระกูล 176683
18  นางสาวสุรีวรรณ หมู่ใหญ่ 177352
19  นายเกรียงไกร คงศรีชาย 177423
20  นายวสันต์ สอสุธรรม 181200

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th