บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายวิสาข์ พรหมห้อง 175964
2  นายหัสดิน คงเพชร 176149
3  นางชวนชม พงศ์สกุล 176163
4  นายนายขวัญชัย เดชจำเริญ 176168
5  นางสาวกมลพร กันทะทิพย์ 176177
6  นางสาวพลับพลึง มานะเสน 176190
7  นางสาววิชชุตา บุดดี 175981
8  นางสาวฐิติวราดา สิงห์ทองวรรณ 176203
9  นางสาวณิชา ทนทาน 176201
10  นางสาวธัญพร ดังก้อง 176209
11  นางสาวแสงเดือน บุญทองเถิง 176216
12  นางสาวสุภารัตน์ ลาโพธิ์ 176217
13  นางสาวศิริพร ทองระอา 176215
14  นายกฤษฎา ก้อนทอง 176235
15  นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์ 175833
16  นายกิติศักดิ์ สอนอ้น 175841
17  นายเนติพงษ์ กันยามา 174145
18  นางสาววรรนิศา ประจงศิลป์ 177374
19  นางสาวศรัณยา ศรีชื่น 177193
20  นางสาวยลทกาญจน์ ขอเชื่อมกลาง 178858

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th