บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายปิยากร วรมงคล 175624
2  นายอลงกต วงศ์ตั้ง 175621
3  นายอานันท์ คำภาบุตร 175622
4  นายณัฐพล เด่นสงวนวงศ์ 175623
5  นายนายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ 175464
6  นายSuwan Boonkan 175463
7  นายอุดมศักดิ์ บำรุง 175366
8  นายสุเทพ ยิ้มมี 175486
9  นายณัฐพล จอมทอง 175480
10  นางสาวเมทินี ศรีเขื่อนแก้ว 175658
11  นายวุฒิพิทักษ์ รัตนวารีกิจ 175672
12  นางสาวธัญญลักษณ์ ปันเสาร์ 175718
13  นายภูวดล กล้าหาญ 175720
14  นายปภพ อินอ้าย 175700
15  นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล 175788
16  นายณฤเบศร์ ประทีปทอง 175800
17  นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์งาม 175787
18  นางสาวอัญชลี เอี่ยมอ่อง 175356
19  นางสาวกุลมาส ปกรสิทธิ์ 175656
20  นายสมพงษ์ แซ่จอง 179783

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th