บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ 175460
2  นายSuwan Boonkan 175461
3  นายสุเทพ ยิ้มมี 175484
4  นายอุดมศักดิ์ บำรุง 175365
5  นายณัฐพล จอมทอง 175482
6  นางสาวเมทินี ศรีเขื่อนแก้ว 175655
7  นายวุฒิพิทักษ์ รัตนวารีกิจ 175671
8  นางสาวธัญญลักษณ์ ปันเสาร์ 175118
9  นายภูวดล กล้าหาญ 175719
10  นางสาวปรมินทร ตุลาพันธ์ 175782
11  นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล 175786
12  นายณฤเบศร์ ประทีปทอง 175799
13  นางสาวกุลมาส ปกรสิทธิ์ 175663
14  นางสาวอภิริญา ขำมีศักดิ์ 175861
15  นางสาวมัลลิกา อาจคำพันธ์ 175798
16  นางสาววิรัลพัชร์ บิณศิรวานิช 176891
17  นางสาวธนัชชา จั่นเจริญ 179542
18  นางสาวกานต์ธีรา นามวงศ์ 179938
19  นายฉัตรชัย ศรีวิไล 180080
20  นางสาววาฮีดา บือโต 175120

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th