บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอลงกต วงศ์ตั้ง 175586
2  นายอานันท์ คำภาบุตร 175585
3  นายณัฐพล เด่นสงวนวงศ์ 175587
4  นายปิยากร วรมงคล 175588
5  นายประภาส ปัตตาลาโพธิ์ 175605
6  นางสาวชรินทร์ญา ตั้นเจริญ 175492
7  นายระวี นิลวัน 175345
8  นางสาวสุธิดา แสนทวีสุข 175685
9  นางสาวนิโลบล ทองคง 175688
10  นางสาวกุลณัฐ จิตรโคกกรวด 175675
11  นางสาวณิฐชานันท์ พลับประสิทธิ์ 175699
12  นางสาวพรนภา วันเพ็ญ 175698
13  นายมนัสพงษ์ ทิพย์สวัสดิ์ 175702
14  นายทิวานนท์ บุตตะบุตร์ 175540
15  นางสาวชลธิชา หารอาวุธ 175539
16  นายปฏิภาณ เชิดสูงเนิน 175706
17  นางสาวเทียมแข รัมย์ประโคน 175705
18  นางสาวพิมพญา พิมพ์พา 175738
19  นางสาวกมลวรรณ ฉูตรสูงเนิน 175498
20  นางสาวจิณณพัต รวมธรรม 175500

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th