บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายวิชิต จันสีดา 175567
2  นายประภาส ปัตตาลาโพธิ์ 175556
3  นางสาวณัฐณิชา อัศวพาณิชย์กิจ 175188
4  นางสาวชรินทร์ญา ตั้นเจริญ 175491
5  นายมนัสพงษ์ ทิพย์สวัสดิ์ 175674
6  นางมารวย วูดด์ 175687
7  นางสาวพรนภา วันเพ็ญ 175678
8  นายสุรชัย สุตัน 175570
9  นางสาวกรวิกา ไพศาลเจริญ 169269
10  นายทิวานนท์ บุตตะบุตร์ 175536
11  นางสาวชลธิชา หารอาวุธ 175538
12  นางสาวจิณณพัต รวมธรรม 175756
13  นางสาวกมลวรรณ ฉูตรสูงเนิน 175755
14  นางสาวพิมพญา พิมพ์พา 175468
15  นางสาวอารยา พูลเพิ่ม 175768
16  นางสาวณัฐชภัทร ลำภา 175773
17  นางสาวรุ่งประภา เดชวิชิต 175691
18  นางสาวอาทิตติยา ชะนะสาร 175737
19  นางสาวอภันสิตางค์ พานิชกิจ 175825
20  นางสาวชลกานต์ คิดการ 175824

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2430 6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th